TouringCars.Net » Drivers » Leopold Gallina race results

Leopold Gallina race results

Data valid for period between 13th Apr 1986 and 28th Aug 1988

1988

DTM

Driver championship: 53th, 0 points
Cars raced: Mercedes 190E 2.3-16
ZOL
1
NQ
34
ZOL
2
NS
-
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
NÜR
5
R
41
NÜR
6
31
31
BRN
7
R
37
BRN
8
R
37
AVU
9
-
-
AVU
10
-
-
MNZ
11
-
-
MNZ
12
-
-
NÜR
13
-
-
NÜR
14
-
-
NOR
15
-
-
NOR
16
-
-
WUN
17
-
-
WUN
18
-
-
SAL
19
NS
35
SAL
20
NS
35
HUN
21
-
-
HUN
22
-
-
HOC
23
-
-
HOC
24
-
-

1987

DTM

Driver championship: 39th, 0 points
Cars raced: Mercedes 190E 2.3-16
HOC
1
-
-
ZOL
2
24
?
NÜR
3
R
?
AVU
4
-
-
MNZ
5
-
-
NOR
6
-
-
NÜR
7
-
-
WUN
8
-
-
DIE
9
-
-
SAL
10
-
-

1986

DTM

Driver championship: 27th, 13 points
Cars raced: Mercedes 190E 2.3-16
ZOL
1
-
-
HOC
2
R
?
NÜR
3
-
-
AVU
4
-
-
MNZ
5
-
-
WUN
6
-
-
NÜR
7
-
-
ZOL
8
10
?
NÜR
9
15
?