TouringCars.Net » Drivers » Peter John race results

Peter John race results

Data valid for period between 17th Aug 1986 and 18th Jun 1988

1988

DTM

Driver championship: 52th, 0 points
Cars raced: Chevrolet Camaro
ZOL
1
-
-
ZOL
2
-
-
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
NÜR
5
29
33
NÜR
6
R
29
BRN
7
-
-
BRN
8
-
-
AVU
9
R
31
AVU
10
NS
31
MNZ
11
-
-
MNZ
12
-
-
NÜR
13
R
35
NÜR
14
NS
37
NOR
15
-
-
NOR
16
-
-
WUN
17
-
-
WUN
18
-
-
SAL
19
-
-
SAL
20
-
-
HUN
21
-
-
HUN
22
-
-
HOC
23
-
-
HOC
24
-
-

1987

DTM

Driver championship: 39th, 0 points
Cars raced: Rover Vitesse
HOC
1
-
-
ZOL
2
-
-
NÜR
3
-
-
AVU
4
-
-
MNZ
5
-
-
NOR
6
R
?
NÜR
7
-
-
WUN
8
-
-
DIE
9
-
-
SAL
10
-
-

1986

DTM

Driver championship: 27th, 13 points
Cars raced: Chevrolet Camaro Z/28
ZOL
1
-
-
HOC
2
-
-
NÜR
3
-
-
AVU
4
-
-
MNZ
5
-
-
WUN
6
-
-
NÜR
7
-
-
ZOL
8
6
?
NÜR
9
22
2