TouringCars.Net » Drivers » Wolfgang Schrey race results

Wolfgang Schrey race results

Data valid for period between 10th Apr 1994 and 10th Apr 1994

1994

DTM

Driver championship: 37th, 0 points
Cars raced: Alfa Romeo 155 V6 TI
ZOL
1
NS
30
ZOL
2
NS
-
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
NÜR
5
-
-
NÜR
6
-
-
MUG
NC1
-
-
MUG
NC2
-
-
NÜR
7
-
-
NÜR
8
-
-
NOR
9
-
-
NOR
10
-
-
DON
NC3
-
-
DON
NC4
-
-
DIE
11
-
-
DIE
12
-
-
NÜR
13
-
-
NÜR
14
-
-
AVU
15
-
-
AVU
16
-
-
ALE
17
-
-
ALE
18
-
-
HOC
19
-
-
HOC
20
-
-